U bent hier: Home Contact Algemene voorwaarden Robin Stevens Training

Algemene voorwaarden Robin Stevens Training

Artikel 1 Definities

1. Robin Stevens Training B.V. is een Besloten Vennootschap die zich ten doel stelt het verzorgen van (incompany) Trainingen en Opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en communicatie.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Robin Stevens Training en Robin Stevens Training de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Robin Stevens Training en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Robin Stevens Training en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van het boek ‘De Kracht van NLP’ en het verzorgen van (incompany) Trainingen en Opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en communicatie, alsmede alle andere door Robin Stevens Training ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Training’ verstaan: een bijeenkomst, training, opleiding, online cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden georganiseerd door Robin Stevens Training, waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden. De duur kan uiteenlopen van een hele dag, dagdeel, of meerdere (aaneengesloten) dagen.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.robin-stevens.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Robin Stevens Training gesloten Overeenkomsten waarbij Robin Stevens Training Diensten aanbiedt of producten levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Robin Stevens Training overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Robin Stevens Training via de Website (www.robin-stevens.nl), e-mail (info@robin-stevens.nl) of telefoon (055 203 2426) voor een van de aangeboden Diensten. Robin Stevens Training zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna voor incompany trainingen een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden.
3. De Overeenkomst komt pas tot stand middels een bevestiging na inschrijving door Opdrachtgever voor een (incompany) Training of Opleiding op de Website.
4. De Opdrachtgever kan alleen de training(en) volgen die is/zijn afgenomen en waarvoor hij zich heeft aangemeld, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken met Robin Stevens Training.
5. De Opdrachtgever kan tevens bestellingen doen voor het boek ‘De Kracht van NLP’ en ‘Verbinding zonder wifi’ op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling door het invullen van het bestelformulier.
5. Als Robin Stevens Training een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud, duur en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Robin Stevens Training kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Robin Stevens Training zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Robin Stevens Training heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen en selecteren van derden zal Robin Stevens Training de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Robin Stevens Training worden doorbelast aan Opdrachtgever in de totaalprijs van de training.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Robin Stevens Training aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Robin Stevens Training worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Robin Stevens Training zijn verstrekt, heeft Robin Stevens Training het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Robin Stevens Training zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien sprake is van een online videotraining behoudt de Opdrachtgever volledige en onbeperkte toegang tot de aangeschafte training, tenzij Robin Stevens Training de online training niet meer aanbiedt of vervangt. De Opdrachtgever zal hiervan 2 (twee) maanden voor verwijdering op de hoogte worden gesteld.
7. Indien de Opdrachtgever een online training in combinatie met een coachingssessie heeft geboekt, ook wel de VIP training, dan dient de online training binnen 12 (twaalf) maanden voltooid te zijn. De sessie dient binnen 12 (twaalf) maanden ingepland te zijn met Robin Stevens Training.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Robin Stevens Training en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Robin Stevens Training behoudt zich het recht voor om de trainer, locatie en/of datum te wijzigen, indien dit naar omstandigheden noodzakelijk is.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd door middel van een aanvulling, dan is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de betaling worden gemaakt, in het geval van een incompany Training middels een nieuwe offerte.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Robin Stevens Training op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de Overeenkomst tussen Robin Stevens Training en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Robin Stevens Training is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Robin Stevens Training goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Robin Stevens Training behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te schorten indien onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 12 van deze Algemene voorwaarden zich voordoen. Robin Stevens heeft in deze gevallen het recht om de Training te verplaatsen naar een ander moment, waarbij in het geval dat Opdrachtgever niet op de nieuwe datum kan deelnemen geldt dat Robin Stevens Opdrachtgever een (digitale) voucher kan verlenen die Opdrachtgever op een later gewenst moment kan gebruiken.
3. Voorts is Robin Stevens Training bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
4. In het geval dat Robin Stevens Training genoodzaakt is de Training op te schorten, zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld.

  • Indien de Opdrachtgever ervoor kiest om te overnachten tijdens de Training en wiens accommodatieboekingen beïnvloed worden door de verplaatsing van de Training, is zelf verantwoordelijk voor het wijzigen of annuleren van hun overnachtingsarrangementen. Robin Stevens Training is niet aansprakelijk voor eventuele kosten, schade of ongemakken die voortvloeien uit dergelijke wijzigingen of annuleringen.
  • De Opdrachtgever heeft geen recht op compensatie of terugbetaling van Robin Stevens Training voor eventuele directe of indirecte kosten gerelateerd aan het wijzigen of annuleren van overnachtingsarrangementen als gevolg van het opschorten en/of verplaatsen van de Training.

5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Robin Stevens Training gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

1. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon (particulier) is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 dagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren. Robin Stevens Training zal Opdrachtgever dan geen annuleringskosten in rekening brengen.
2. Bij annulering van een Training of Opleiding door een Opdrachtgever in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon geldt dat Robin Stevens Training gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

  • a. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de training worden geen kosten in rekening gebracht.
  • b. Bij annulering tussen 8 en 2 weken voor aanvang van de training wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht.
  • c. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de training wordt 100% van de totale trainingskosten in rekening gebracht.

3. Bij annulering van een (incompany) Training of Opleiding door een Opdrachtgever in de hoedanigheid van een rechtspersoon geldt dat Robin Stevens Training gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

  • a. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de training worden geen kosten in rekening gebracht.
  • b. Bij annulering tussen 1 en 2  maanden voor aanvang van de training wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht.
  • c. Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training wordt 100% van de totale trainingskosten in rekening gebracht.

4. Opdrachtgever kan een (incompany) training of Opleiding tot uiterlijk 1 maand voor aanvang verzetten. Opdrachtgever kan éénmalig een (incompany) training of opleiding verzetten. Robin Stevens Training zal hiervoor Opdrachtgever een aanvullende toeslag van 20% van de totale trainingskosten in rekening brengen.
5. Indien een (incompany) training of Opleiding wordt verplaatst naar een ander moment, dan blijven de annuleringsbepalingen van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden van kracht. Opdrachtgever kan na een verplaatsing geen gebruik maken van de in dit artikel opgenomen annuleringsbepalingen indien de annuleringsperiode is verstreken.
6. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Robin Stevens Training.
7. Annulering van een bestelling van een boek kan niet meer geschieden indien het Product verzonden is.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen op de Website en/of in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. De bedragen van Trainingen en Opleidingen die geregistreerd zijn bij het CRKBO zijn vrijgesteld van BTW.
3. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
4. Robin Stevens Training heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
5. Betaling geschiedt via facturatie. De factuur dient door Opdrachtgever binnen 5 dagen na ontvangst middels bankoverschrijving te zijn voldaan, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
6. Robin Stevens Training biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om in termijnen te betalen, indien Robin Stevens Training en Opdrachtgever dit schriftelijk en uitdrukkelijk met elkaar zijn overeengekomen. De betaling in termijnen door Opdrachtgever dient uitdrukkelijk te worden bevestigd door Robin Stevens Training. De voorwaarden voor het betalen van de factuur door Opdrachtgever in termijnen staan tevens op de Website, Lees de voorwaarden hier.
7. Indien Robin Stevens Training en Opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk met elkaar zijn overeengekomen dat er sprake is van een 20% aanbetaling, dan dient deze binnen 5 (vijf) werkdagen te zijn voldaan door Opdrachtgever. Er vindt geen restitutie van het betaalde bedrag plaats. Het overige bedrag dient uiterlijk 2 (twee) maanden voor aanvang van de Trainingen en/of Opleiding betaald te zijn.
8. Voor boekbestellingen binnen Nederland en België vraagt Robin Stevens Training verzendkosten.
9. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Robin Stevens Training mede te delen.
10. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11. Indien Robin Stevens Training besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Verzending en bezorging

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Nederland.
2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
3. Robin Stevens Training bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Robin Stevens Training kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.
4. De levertermijn van Robin Stevens Training is afhankelijk van de bestelling.
5. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Opdrachtgever beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 10 Retournering

1. Indien Opdrachtgever een consument is, kunnen Producten kosteloos geretourneerd worden binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Opdrachtgever betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen 14 dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.
2. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Opdrachtgever kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Opdrachtgever is veroorzaakt.
3. Opdrachtgever is gedurende deze 14 dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Opdrachtgever besluit de Producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Robin Stevens Training dit dan ook na te laten.
4. Opdrachtgever kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Opdrachtgever.
5. Indien Opdrachtgever de bestelling wenst te retourneren dient Opdrachtgever het retourformulier van de Website te downloaden en in te vullen. Dit formulier dient Opdrachtgever bij de retourzending te voegen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Robin Stevens Training is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 4 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Robin Stevens Training nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Robin Stevens Training enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
3. Robin Stevens Training is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Robin Stevens Training, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Robin Stevens Training om, als een door Robin Stevens Training ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
4. Robin Stevens Training is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
5. Indien Opdrachtgever ervoor kiest om tijdens de duur van de Training in een accommodatie te verblijven, is Opdrachtgever zelf volledig verantwoordelijk voor de organisatie en de kosten van dit Verblijf. Robin Stevens Training is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de keuze van de accommodatie, de beschikbaarheid, de veiligheid, de kosten, of de kwaliteit van de overnachting.

  • Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om zich te informeren over de voorwaarden, het beleid en de kosten van hun gekozen accommodatie en/of het afsluiten van een passende annuleringsverzekering. Door deel te nemen aan de Training en te kiezen voor overnachting, gaat Opdrachtgever akkoord met het vrijwaren van Robin Stevens Training van alle aansprakelijkheid, claims, kosten, schade of verliezen die voortkomen uit hun verblijf.
  • Opdrachtgever kan Robin Stevens Training niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade, kosten of ongemakken die voortvloeien uit hun Verblijf , inclusief maar niet beperkt tot annuleringskosten, wijzigingskosten, of enige andere financiële lasten gerelateerd aan hun accommodatie.

6. Robin Stevens Training is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
7. Robin Stevens Training is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
8. De Opdrachtgever vrijwaart Robin Stevens Training voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
9. Indien Robin Stevens Training aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Robin Stevens Training met betrekking tot haar Diensten.
10. De aansprakelijkheid van Robin Stevens Training is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Robin Stevens Training niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Robin Stevens Training.
12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Robin Stevens Training, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Robin Stevens Training zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Robin Stevens Training, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 13 Garantie

1. Robin Stevens Training behoudt zich het recht voor om de ‘Niet goed, geld terug’ garantie te hanteren omtrent Online Trainingen, waaronder begrepen dat Robin Stevens Training geen kosten in rekening brengt jegens Opdrachtgever voor een online Training, indien:
a. Opdrachtgever aan maximaal 50% van de totale duur van de Training heeft deelgenomen.
b. Opdrachtgever binnen 30 dagen na aanschaf van de online Training aangeeft aan een trainer of een andere vertegenwoordiger van Robin Stevens hiervan niets te hebben geleerd en van de ‘Niet goed, geld terug’ garantie gebruik te willen maken.
c. Opdrachtgever moet dezelfde dag via e-mail (info@robin-stevens.nl) onder vermelding van ‘Niet goed, geld terug’ en de naam van de online Training aangeven niet tevreden te zijn en de Training niet verder te willen volgen.
d. Bovenstaande bepalingen in artikel 13 lid 1 zijn uitsluitend van toepassing op de online Training met een tarief van 249,- of minder.
2. Robin Stevens Training zal geen kosten in rekening brengen, indien Opdrachtgever aan alle hiervoor genoemde voorwaarden voldoet en Robin Stevens Training de ‘Niet goed, geld terug’ garantie schriftelijk en met uitdrukkelijke mededeling heeft geaccepteerd.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Robin Stevens Training kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
2. Robin Stevens Training heeft een privacy & cookiereglement en houdt zich daaraan.
3. Tijdens de trainingen kunnen foto- en filmopnamen gemaakt worden. Dit materiaal wordt gebruikt voor promotiedoeleinden. Deelnemers aan een Training of Opleiding geven hiervoor automatisch toestemming. Het is voorafgaand aan de training mogelijk kenbaar te maken niet op beeld te willen komen. Neem hiervoor contact op met een van de medewerkers van Robin Stevens Training.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

1. Robin Stevens Training behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Robin Stevens Training geleverde zaken, waaronder mede begrepen verschafte leermiddelen die fysiek dan wel digitaal worden aangeboden, blijven eigendom van Robin Stevens Training en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Robin Stevens Training worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht
3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Robin Stevens Training van gegevens. Opdrachtgever zal Robin Stevens Training vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
4. Inloggegevens voor de Online Trainingen zijn persoonsgebonden. Het is niet toegestaan om de inloggegevens (licentie) te delen met of door te zetten aan derden. Bij verdenking of ontdekking hiervan wordt de toegang tot de Online Training direct ontzegd. Er vindt onder geen enkele omstandigheid restitutie van het betaalde deelnametarief plaats.

Artikel 16 Klachten- en vragenregeling

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@robin-stevens.nl of telefonisch te melden via 055 203 2426. Robin Stevens Training verwijst tevens naar de klachtenprocedure die te vinden is op https://www.robin-stevens.nl/algemene-voorwaarden/klachtenprocedure/.
2. Vragen van administratieve aard of vragen met betrekking tot de Training worden binnen maximaal 5 werkdagen beantwoord. Bij vragen met een langere verwerkingstijd ontvangt de verzender bericht van ontvangst en een indicatie van de verwachte reactietermijn.

Artikel 17 Identiteit van Robin Stevens Training

1. Robin Stevens Training is bij de KvK geregistreerd onder nummer 538 000 87 en draagt btw-identificatienummer NL851022698B01. Robin Stevens Training is gevestigd aan Stationsdwarsstraat 160 (7311 NW) te Apeldoorn.
2. Robin Stevens Training is per e-mail te bereiken via info@robin-stevens.nl of middels de Website (www.robin-stevens.nl) en telefonisch op 055 203 2426.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Robin Stevens Training en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Robin Stevens Training en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Consument zijn of haar woonplaats heeft.
3. Alle geschillen die tussen Robin Stevens Training en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden Nederland, zittingsplaats Utrecht.

Artikel 19 Wijzigingsbeding

1. Robin Stevens Training behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Robin Stevens Training zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.