U bent hier:Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Training: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

1.2. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.

1.3. NLP opleiding of NLP workshop: Een training geïnitieerd door Robin Stevens Training waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.4. NLP Coaching: persoonlijke coaching sessies door een door een bij Robin Stevens training aangesloten NLP coach.

2. NLP  Opleidingen

Een NLP opleiding is een praktische NLP training die in verschillende formaten wordt aangeboden op de website. Hieronder vallen de NLP practitioner opleiding en de NLP Master Practitioner opleiding.

2.1 Inschrijving.
Inschrijven voor de NLP opleiding vindt plaats na een telefonisch verkennend gesprek met de trainer. Het  inschrijf formulier staat op de website. Bij het invullen van het inschrijf formulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.

2.2 Bevestiging
Na ontvangst van alle gegevens ontvangt de deelnemer een bevestiging per e-mail. Hierin worden alle details over de opleiding vermeld zoals: de locatie, de duur van de opleiding, dagindeling en bijzonderheden.

2.3 Tariefstelling en facturatie
Het tarief voor de NLP opleiding staat vermeldt bij de opleiding. Tijdens het verkennend gesprek wordt  eventuele korting* afgesproken. Een factuur wordt ongeveer een maand voor aanvang van de opleiding verstuurd en dient voor aanvang van de opleiding te zijn betaald tenzij anders besproken in een betalingsregeling.*

2.4 Annulering
De deelnemer kan de inschrijving kosteloos annuleren tot 8 weken (56 dagen) voor aanvang van de training. Binnen 8 weken voor aanvang van de training worden 50 % annuleringskosten gerekend. De deelnemer heeft zijn inschrijving geannuleerd zodra er een bevestiging van de annulering is ontvangen. Zonder bevestiging van de annulering is de deelnemer verplicht tot volledige betaling van de training.

2.5 Verhindering
Indien de deelnemer aan de opleiding één of meerdere dagen niet kan deelnemen aan de training kan deze dit per e-mail of telefonisch laten weten. In overleg met de trainer kunnen de gemist dagen worden ingehaald.

3. NLP Workshops

3.1  Inschrijving.
Inschrijven voor een NLP workshop vindt plaats op de website op de betreffende pagina over de workshop via een inschrijf formulier.Bij het invullen van het inschrijf formulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.

3.2  Bevestiging
Na ontvangst van alle gegevens ontvangt de deelnemer een bevestiging per e-mail. Hierin worden alle details over de workshop vermeldt zoals: de locatie, de duur van de workshop, dagindeling en bijzonderheden.

3.3 Tariefstelling en facturatie
Het tarief voor de NLP workshop staat vermeldt bij de workshop pagina op de website. Een factuur wordt verstuurd na inschrijving en de betaling hiervan dient in elk geval voor aanvang van de workshop te hebben plaats gevonden.

3.4 Annulering
Deelnemer kan kosteloos annuleren tot 15 dagen voor aanvang van de workshop. Binnen 15 dagen worden 50 % annuleringskosten gerekend. De deelnemer heeft zijn inschrijving geannuleerd zodra er een bevestiging van de annulering is ontvangen. Zonder bevestiging van de annulering is de deelnemer verplicht tot volledige betaling van de workshop

3.5 Verhindering
Indien de deelnemer verhinderd is om  deel te nemen aan de workshop krijgt deze eenmalig de kans om de workshop kosteloos in te halen op een later tijdstip. De deelnemer dient uiterlijk 24 uur van te voren schriftelijk of telefonisch aan te geven dat deze niet zal deelnemen aan de workshop.

4. NLP Coaching

4.1 Overeenkomst
De coaching overeenkomst wordt gesloten nadat eerst telefonisch een verkennend gesprek is gevoerd met de coach. Na dit gesprek worden de gemaakte afspraken per e-mail bevestigd. De cliënt dient deze e-mail te bevestigen met zijn n.a.w. gegevens  en gaat hierbij akkoord met de algemene voorwaarden en de afgesproken tarieven. Deze e-mail inclusief bevestiging geldt als de coaching overeenkomst.

4.2 Tariefstelling en facturatie
Het tarief voor persoonlijke coaching is 599,- inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.  Voor dit bedrag worden maximaal drie sessies afgesproken met een duur van 2 uur.  Indien er meer sessies plaatsvinden wordt hiervoor een uurtarief van 89,- euro inclusief BTW gerekend. De factuur wordt na de eerste sessie verstuurd en dient binnen 8 dagen te zijn betaald.
Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de Robin Stevens training gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

4.3 Annulering
De cliënt kan tot voor tot 24 uur voor aanvang van de eerste sessie de overeenkomst annuleren  door middel van een telefonische of schriftelijke notificatie. De coach zal hier altijd op reageren door middel van een bevestiging per e-mail.  Nadat de eerste sessie heeft plaatsgevonden is annulering van de overeenkomst mogelijk tegen betaling van de reeds genoten sessies. ( 1 sessie is in dit geval 599,- / 3 = 199,- euro.)

4.4 Verhindering
Indien de cliënt om welke reden dan ook verhindert is om één van de sessies te volgen kan hij deze telefonisch afmelden tot uiterlijk 24 uur van te voren. Bij annulering binnen 24 uur wordt de sessie alsnog in rekening gebracht tegen het afgesproken tarief. ( 199,- euro )

5. Overige Training

5.1 Overeenkomst.
De overeenkomst voor overige trainingen wordt gesloten door middel van de bevestiging van een offerte of bevestiging van een voorstel wat per e-mail is toegestuurd.

5.2 Offerte of voorstel per e-mail.
In de offerte of het voorstel per e-mail staan in elk geval vermeld: Data van de training(en), kosten, inhoud van de training.

5.2 Bevestiging
De overeenkomst kan bevestigd worden per e-mail of door ondertekening van een opdrachtbevestiging.  Bij bevestiging gaat de opdracht gever akkoord met de algemene voorwaarden.

5.3 Tariefstelling en facturatie
Het tarief voor de overige trainingen wordt vermeldt in de offerte of het voorstel per e-mail. Tarieven zijn exclusief reiskosten en voorbereidingskosten tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen gekomen.

5.4 Annulering
De opdrachtgever kan de overeenkomst voor de training schriftelijk annuleren tot 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Indien er 7 dagen of later na ondertekening geannuleerd wordt, worden in sommige gevallen de voorbereidingskosten in rekening gebracht. De opdrachtgever heeft zijn overeenkomst geannuleerd zodra er een bevestiging van de annulering van de overeenkomst is ontvangen. Zonder bevestiging van de annulering is de opdrachtgever verplicht tot volledige betaling van de training.

5.5 Verhindering
Indien de opdrachtgever verhindert is om de overeenkomst op de afgesproken datum te laten plaatsvinden dient dit binnen 4 weken voor aanvang van de training te worden gemeld. Verplaatsen is dan kosteloos. Binnen 4 weken voor aanvang van de training worden 50 % annuleringskosten gerekend.

6 . Trainers

6.1 Robin Stevens training zorgt dat er altijd minimaal 1 trainer tijdens trainingen/opleidingen/workshops aanwezig is.

6.2 Indien de genoemde trainer niet aanwezig kan zijn, zorgt Robin Stevens training voor een vervanger.

6.3 Indien er geen vervanger beschikbaar behoudt Robin Stevens training zich het recht voor de trainingsdatum te wijzigen.

7. Aansprakelijkheid /Klachtenprocedure

7.1. Robin Stevens training is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

7.2 Robin Stevens training is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3 Indien de opdrachtgever, deelnemers of een derde de mogelijkheid hebben de schade te verhalen op een verzekeringsmaatschappij dient dit eerst te geschieden.

7.4 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

7.5  Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen indien er sprake is van  een duidelijke vergissing geen rechten worden ontleend.

7.6  Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over Robin Steven Training, diens personeel of voor Robin Stevens training werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die te vinden is op www.robin-stevens.nl

7.8 Robin Stevens training respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, haar klanten en de deelnemers aan haar trainingen.Persoonlijke gegevens die aan Robin Stevens Training verstrekt worden, op welke wijze dan ook, zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de desbetreffende persoon. Robin Stevens Training conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.